I. Definicje.

1.1. Ilekroć w Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je zrozumieć w następujący sposób:

1.1.1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

1.1.2. Awaria - oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.

1.1.3. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

1.1.4 Komentarz - wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści, do których odniesienie zamieszczono przez innego Użytkownika.

1.1.5. Konto Użytkownika (Konto, profil) - konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika i Hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje zamieszczenia odniesienia (linku) do Treści; Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta Użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w Serwisie plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto (wymagana Nazwa Użytkownika i Hasło).

1.1.6. Nazwa Użytkownika (login) - ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

1.1.7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.

1.1.8. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: www.filmyiseriale.net

1.1.9. Serwis - grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu www.filmyiseriale.net, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.

1.1.10. Strony - Usługodawca i Użytkownik.

1.1.11. Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

1.1.12. Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy, jak tez linki) w tym utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta w ramach Serwisu.

1.1.13. Treści +18 - funkcjonalność służąca do oznaczania treści przeznaczonych dla Użytkowników powyżej 18 roku życia,

1.1.14. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.

1.1.15. Usługausługi, o których mowa w pkt 2.2 Regulaminu, w szczególności usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania - w ramach Konta Użytkownika - zamieszczonych przez Użytkownika Treści.

1.1.16. Usługodawca - właściciel i operator Serwisu, tj. spółka C.C.P. Ltd

1.1.17. Użytkownik - każda osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez odebranie lub przesłanie jakichkolwiek danych elektronicznych lub osoba która dokonała Rejestracji w ramach Serwisu

II. Postanowienia Ogólne.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i funkcjonowania Serwisu (pod adresem www.filmyiseriale.net) oraz zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy. Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między pełnoletnim Użytkownikiem a Usługodawcą, dotyczącą użytkowania Serwisu.

2.2. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy wyłącznie usługi tzw. zwykłego przekazu, cachingu i hostingu (o których mowa niżej w lit. a), b) i c). W tym zakresie Usługodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem pośredniczenia w transmisji danych oraz przechowywania i udostępniania przez Użytkowników swoich (tych Użytkowników) danych (w szczególności w formie plików elektronicznych i linków).


a) Usługodawca umożliwia transmisję danych przekazywanych przez danego odbiorcę (Użytkownika), a także zapewnia dostęp do sieci telekomunikacyjnej, z tymże Usługodawca: 1) nie jest inicjatorem przekazu danych, 2) nie wybiera odbiorcy przekazu danych, 3) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. W tym zakresie Usługodawca może dokonywać automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji, przy czym dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla realizacji transmisji. 

 
b) Usługodawca umożliwia transmisję danych oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie
przechowywanie danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich, z tymże Usługodawca: 1) nie modyfikuje danych, 2) posługuje się uznanymi i stosowanymi technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania, 3) nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi. 


c) Usługodawca udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez
Użytkowników.

 

Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż przechowywanie treści przez Użytkowników może się wiązać z ich podaniem przez Użytkowników do publicznej wiadomości w ramach Serwisu.  

2.3. Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Serwisu, za wyjątkiem tych umieszczanych, transmitowanych, udostępnianych, publikowanych przez Użytkowników, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną Usługodawcy. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, marki Usług i nazwy towarowe stanowią własność Usługodawcy. Bez wyraźnej zgody Usługodawcy Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.

2.4. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu lub wysyłane drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres email.

2.6. Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Usługodawcy, że ukończył osiemnaście (18) lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone Regulaminem. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w imieniu osoby trzeciej będącej osobą prawną, tzw. ułomną osobą prawną etc., Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Usługodawcy, że jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z zawarcia niniejszej umowy w imieniu takiej osoby, a zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez takiego Użytkownika jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez tą osobę trzecią. W takim przypadku wyraz "Użytkownik" w niniejszym Regulaminie oznacza w/w osobę trzecią. W braku rzeczywistego uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu osoby trzeciej, osoba która rzekomo działa za tą osobę trzecią jest traktowana jako Użytkownik, który we własnym imieniu i na swoją rzecz zawarł umowę z Usługodawcą. 

2.7. Usługodawca nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie wszelkie dane, w szczególności Treści, są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych.

III. Zakres i warunki korzystania z Serwisu.

3.1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Zakres Usługi obejmuje przede wszystkim przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.

3.3. Umowa między Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3.4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika jest dokonanie Rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu, która następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego (oraz akceptacji Regulaminu), udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika odpowiedniego klawisza potwierdzającego rejestrację.

3.5. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

3.5.1. Procesor 1 GHz, pamięć 512 MB, system operacyjny Windows z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Flash, apletów Java, Adobe Acrobat Reader oraz programami dekompresującymi.

3.5.2. zastosowania jednej z przeglądarek tj. Google Chrome 7.0, Firefox 3.0, Opera 10.0, Microsoft Internet Explorer 8.0. lub nowszych z włączona obsługa ActiveXPlayer, zaktualizowanym komponentem DRM, z włączoną obsługą plików cookie.

3.5.3. Stabilne łącze o minimanlnej przepustowości 128KB/s (1M). Do filmów w podwyższonej jakości (HD) zalecane 256KB/s (2M).

3.5.4. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280x800

3.6. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.

3.7. Usługodawca, chcąc rozwiązać Umowę, poinformuje Użytkownika na Adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.

3.8. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego nie krócej niż 2 dni. Wypowiedzenie Użytkownik może złożyć przesyłając w tym zakresie wiadomość w formie e-mail do Usługodawcy. 

3.9. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

3.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

3.11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego Konto w Serwisie informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej.

3.12. W przypadku świadczenia Usługi Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usługi Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Serwisu.

3.13. Usługodawca nie moderuje Treści oraz Komentarzy umieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu, ani osobiście, ani za pośrednictwem moderatorów. 

IV. Rejestracja Użytkownika.

4.1. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:

4.1.1. potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,

4.1.2. wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu,

4.1.3. podanie Nazwy, Hasła oraz Adresu e-mail Użytkownika, który wymaga potwierdzenia poprzez naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez Usługodawcę,

4.1.4. uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

4.2. Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Hasła i Nazwy Użytkownika.

4.3. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do:

4.3.1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,

4.3.2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika,

4.3.3. zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.

4.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Nazwy Użytkownika oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.

V. Prawa autorskie do zamieszczanych Treści oraz zgłoszenie naruszenia.

5.1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępnienie, rozpowszechniane i przechowywane w ramach Serwisu przez siebie dane i przyjmuje niniejszym do wiadomości, że Serwis stanowi wyłącznie narzędzie do pośredniczenia w transmisji danych oraz przechowywania danych w ramach usług zwykłego przekazu, cachingu i hostingu, o których mowa w pkt 2.2. Regulaminu. W związku z powyższym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępnienie i przechowywane przez siebie dane i skutki ich publikacji.

 

Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości i oświadcza, że:

 

- umieszczając jakiekolwiek dane w ramach Serwisu, oświadcza, iż są one wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz roszczeń osób trzecich oraz że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczania takich danych, w szczególności prawa autorskie, i posiada wymagane licencje, prawa, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację etc., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line, oraz prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej (w tym artystów wykonawców), prawo do oznaczania tytułami utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów - jak również, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone.

 

- dane (a) nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw patentowych, tajemnicy handlowej, praw do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych praw własności czy praw własności intelektualnej, ani (b) nie szkalują, nie oczerniają, nie zniesławiają, nie znieważają jakichkolwiek osób czy podmiotów ani nie naruszają ich praw, w tym do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych dóbr osobistych;

 

- dane nie zawierają wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, ani żadnego innego szkodliwego oprogramowania, ani żadnych treści czy plików, pozwalających uzyskać dostęp do treści poza Serwisem, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich;

 

- dane nie zawierają żadnych materiałów reklamowych, promocyjnych ani ofert handlowych,

 

- zobowiązuje się do korzystania z Usługi, wszelkich funkcjonalności Serwisu oraz swojego Konta zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,

 

- zobowiązuje się do uszanowania opinii oraz poglądów innych Użytkowników oraz nienaruszania ich praw,

 

- zobowiązuje się do oznaczania Treści + 18 informacją, iż są przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników powyżej 18 roku życia, w razie umieszczania takich treści w ramach Serwisu.

 

5.2. Do zamieszczania przez Użytkownika odniesień do Treści w ramach Serwisu dochodzi za pośrednictwem Konta Użytkownika.

5.3. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem pomoc.filmyiseriale.net

Prosimy jednak pamiętać aby treśc zgłoszenia zawierała wszystkie wymagane dane pozwalające na potwierdzenie prawa podmiotu zgłaszającego do materiału wideo na terytorium Republiki Panamy, czyli kraju rejestracji spólki bedacej włascicielem serwisu filmyiseriale.net. Prosimy mieć również na uwadze iż w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia naruszenia treści przez spółkę C.C.P. Ltd możesz ponieść koszty sądowe rozprawy, wynajęcia pełnomocników oraz prawników niejednokrotnie przekraczające kwotę 100 000 USD. Jeśli więc nie jesteś pewny czy dysponujesz odpowiednimi prawami do zgłoszenia roszczeń, lub nie masz pewności czy spółka C.C.P. Ltd przekracza postanowienia ustawy o dozwolonym użytku, skontaktuj się ze swoim prawnikiem.

5.4. W treści Zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w 5.3 powyżej należy zawrzeć następujące Treści oraz zaakceptowac niniejsze zasady:

  • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało przypuszczalnie naruszone.
  • Dane pozwalające na zidentyfikowani materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub jest przedmiotem czynności naruszających prawo i dostep do niego ma być usunięty lub zablokowany.
  • Informacje wystarczającą, aby umożliwić usługodawcy kontakot do Strony skarżącej, takie jak adres, numer telefonu, oraz adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze stroną skarżącą.
  • Musi zawierac oświadczenie "Działając w dobrej wierze oświadczam, korzystanie z materiałow chronionych prawem autorskim o których mowa powyżej narusza prawa twórcy lub jego pełnomocnika."
  • Musi zawierać oświadczenie "Informacje zawarte w niniejszym zawiadomieniu są zgodne ze prawdą i przysięgam, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że jestem właścicielem praw autorskich lub mam upoważnienie do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało przypuszczalnie naruszone."
  • Upoważniam administratora serwisu do rozpatrzenia zgłoszenia w ciągu 7 dni roboczych od daty jego przesłania.
  • Prosimy o przesyłanie wszystkich zgłoszeń dotyczących praw autorskich poprzez stosowny formularz na stronie pomoc.filmyiseriale.net. Zgłoszenia przesłane w inny sposób będa ignorowane.

5.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika. Nie dokonuje również ich weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia naruszenia.

5.6. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego:

a) usunięcia odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia i/lub

b) usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia oraz

c) uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia dokonania ponownej Rejestracji i

d) uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia ponownego zawarcia Treści, Komentarza lub Nazwy Użytkownika w ramach Serwisu.

5.7. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu odniesienia do Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.

5.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych odniesień do Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika oraz ich usuwania, co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu. Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi kontroli odniesień do Treści i Komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.

5.9. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.

5.10. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie za pośrednictwem Konta oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.

5.11. Użytkownik, zamieszczając w ramach Serwisu dane, wizerunek lub inne Treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.

5.12. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na stronach dostępnych dla innych użytkowników Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla wszystkich innych Użytkowników strony Serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.

5.13. Treści, Komentarze oraz Nazwy Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

5.14. W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona za:

 

- jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;

 

- jakiekolwiek szkody wynikające z wirusów, koni trojańskich itp., które mogą być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie,

 

- następstwa wejścia w posiadanie hasła dostępowego Użytkownika przez osoby trzecie, jeśli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za przyczynę taką uważa się udostępnienie hasła przez Użytkownika osobie trzeciej,

 

- jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępnienia Treści,

 

- wszelkie działania podjęte przez Usługodawcę w stosunku do Użytkownika związane z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności takich jak blokada Konta lub dostępu do Serwisu, ograniczenie możliwości korzystania z określonych Usług lub funkcji w ramach Serwisu,

 

- jakiekolwiek szkody powstałe w związku z transmitowanymi lub przechowanymi danymi,

 

- naruszenie i skutki naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub praw osób trzecich, w szczególności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika wskutek naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, praw do wizerunku etc., w szczególności za szkody powstałe w związku z transmitowaniem, rozpowszechnianiem, publikacją, udostępnianiem danych, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych wymaganych uprawnień,

 

- wszelkie działania i ich skutki wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych albo złożenia przez niego fałszywych lub nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie,

 

- wszelkie działania polegające na gromadzeniu przez Użytkownika danych osobowych w sposób sprzeczny z prawem, oraz ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym danych osobowych innych Użytkowników,

 

- jakiekolwiek szkody, żądania, zadośćuczynienia, rekompensaty w związku z roszczeniami jednego Użytkownika w stosunku do innego Użytkownika Serwisu (wyłączenie Usługodawcy ze sporów między Użytkownikami).

 

5.15. Usługodawca nie ponosi w szczególności jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej w szczególności z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Użytkownika niniejszej umowy, dokonaniem przez Użytkownika czynu niedozwolonego, naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa oraz związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, zapewnień lub oświadczeń. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie do Usługodawcy jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, skarg, petycji, żądań, reklamacji itp. związanych z zachowaniami Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim lub w ustępie 5.14. powyżej, Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec tych podmiotów, co oznacza w szczególności, iż Użytkownik pokryje wszelkie związane z powyższym koszty poniesione przez Usługodawcę lub do których poniesienia będzie Usługodawca w jakiekolwiek formie zobowiązany, w tym zwłaszcza koszty pomocy prawnej, opłaty, szkody, grzywny, nawiązki, kary pieniężne, kary umowne, koszty wezwań, stawiennictwa w sądzie lub przed organem państwowym lub administracji publicznej, koszty korespondencji oraz wszelkie inne możliwe koszty, opłaty itp.  Ponadto w razie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Usługodawcy z tytułu naruszenia praw tych osób przez Użytkownika, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych Użytkownik ten wstąpi do postępowania w miejsce Usługodawcy lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego. Powyższy zapis nie ma zastosowania do konsumentów, jeśli naruszałoby to ich prawa. 

VI. Zasady korzystania z Serwisu.

6.1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

6.1.1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

6.1.2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

6.1.3. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.]

6.2. Ponadto Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywać następujących czynności:

 

a) Użytkownik nie będzie umieszczać, tworzyć lub rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu danych, naruszających przepisy prawa, zapisy obowiązujących umów czy prawa osób trzecich, (w tym wszelkich tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw wynikających z ochrony danych osobowych);

 

b) Użytkownik nie będzie publikować informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd, które mogłyby narazić na szkodę Usługodawcę lub osoby trzecie;

 

c) Użytkownik nie będzie publikować, udostępniać, przeprowadzać transmisji ani umieszczać w Serwisie danych, które są nielegalne, obsceniczne, które zniesławiają osoby trzecie, zawierają oszczerstwa czy groźby, ani treści pornograficznych, wulgarnych, napastliwych, obrażających określone rasy czy narodowości, nawołujących do nienawiści lub zachowań karalnych, propagujących faszyzm, nazizm i inne zbrodnicze ideologie, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz wszelkich innych podobnych treści i materiałów;

 

d) Użytkownik nie będzie publikować reklam ani ofert handlowych, bez zgody Usługodawcy,

 

e) Użytkownik nie będzie podawać się za inną osobę czy inny podmiot, faktycznie istniejący czy fikcyjny, utrzymywać niezgodnie z prawdą, że jest związany z jakąkolwiek osobą czy podmiotem, ani wchodzić na Konta innych Użytkowników Serwisu, podawać fałszywych informacji na temat źródeł, charakteru czy zawartości danych przesyłanych przy użyciu Serwisu, ani w inny sposób wprowadzać w błąd innych Użytkowników lub Usługodawcę;

 

f) Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

 

g) Użytkownik nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu;

 

h) Użytkownik nie będzie zamieszczać ofert, reklam, propozycji ani wysyłać spamu do innych Użytkowników Serwisu, między innymi materiałów reklamowych, promocyjnych czy ofert, rozsyłać do wielu Użytkowników informacji handlowych, wiadomości typu "prześlij dalej", ogłoszeń, próśb o datki na cele charytatywne ani o podpisanie petycji, w szczególności Użytkownik nie może  zamieszczać linków odsyłających do innych stron internetowych, banerów oraz innych kreacji reklamowych, a także rozsyłać reklam i ofert handlowych poprzez wiadomości e-mail kierowanych do innych Użytkowników – bez zgody Usługodawcy.

 

i) Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych, czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych;

 

j) Użytkownik nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im.

 

k) Użytkownik nie będzie próbować złamać kodu źródłowego Serwisu ani żadnych jego części, ani w żaden sposób przy nim manipulować;

 

l) Użytkownik nie będzie modyfikować, adaptować, tłumaczyć Serwisu ani żadnych jego części (w tym Regulaminu), ani też tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych;

 

m) Użytkownik nie będzie w żaden sposób celowo zakłócać działania Serwisu ani przeszkadzać innym Użytkownikom w korzystaniu z niego, w szczególności umieszczać ani rozprowadzać wirusów, ani innego szkodliwego oprogramowania typu adware, spyware, itp.;

 

n) Użytkownik nie będzie zakłócać ani próbować zakłócać działania Serwisu ani jakichkolwiek czynności wykonywanych przy użyciu Serwisu;

 

o) Użytkownik nie będzie podejmował działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł;

 

p) Użytkownik nie będzie odpłatnie przenosił lub w jakikolwiek inny sposób odpłatnie udostępniał części lub całości swojego Konta,

 

r) Użytkownik nie może umieszczać na Serwisie danych zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich,

 

s) Użytkownik nie może utrudniać w jakikolwiek sposób korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.

6.3. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte za uprzednim 3 dniowym powiadomieniem o zamiarze usunięcia Konta.Nie dotyczy to Kont, co do których usługa „premium” została wykupiona na okres dłuższy niż 6 miesięcy – w takim wypadku rozwiązanie umowy poprzez usunięcie Konta może nastąpić dopiero po upływie okresu, na jaki została wykupiona usługa „premium”. 

6.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu przy pomocy ważnej Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

6.5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw do Nazwy Użytkownika lub/i Hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem w Serwisie Treści.

6.6. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

6.6.1. podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

6.6.2. zamieścił w ramach Serwisu Treści niezgodne z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,

6.6.3. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu,

6.6.4. udostępnił swoje konto w serwisie filmyiseriale.net osobie trzeciej, nie będącej jego właścicielem (osoba inna, niż ta, której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym),

6.6.5. dopuści się innych zachowań stanowiących rażące naruszenie niniejszego Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego, 

6.7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

VII. Reklamacje.

7.1. W trakcie korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest:

7.1.1. niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi,

7.1.2. utrzymywać w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Hasła,

7.1.3. przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/przekazywać treści zabronionych przez prawo.

7.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać przez adres : pomoc.filmyiseriale.net

7.3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia:

7.3.1. uzyskiwanie informacji o Serwisie,

7.3.2. przyjmowanie zgłoszeń usterek i Awarii

7.3.3. pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji,

7.3.4. złożenie reklamacji.

7.4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

7.5. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

7.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.

7.7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

VIII. Odpowiedzialność.

8.1. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem.

8.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

8.3. Usługodawca podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych usług nie ponosi jednak odpowiedzialności za:

8.3.1. utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy oraz

8.3.2. za treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.

8.3.3. za poprawne funkcjonowanie odnośników do Treści i poprawności ich opisów

8.3.4. za jakość obrazu

8.3.5. monitorowanie transakcji zawartych pomiędzy klientem, a dostawcami produktów lub usług podmiotów trzecich wraz z nabyciem produktu lub usługi przez dowolne elementy pośrednie lub środowisko.

8.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

8.5. Posługiwanie się przez Użytkowników korzystających z Serwisu zastrzeżonymi znakami towarowymi, nie może naruszać praw ochronnych podmiotów uprawnionych do znaku towarowego i może nastąpić wyłącznie w celach opisowych, informacyjnych lub dla wyrażenia dozwolonej krytyki.

 

8.6. Posługiwanie się przez Użytkowników (choćby pośrednie) w Serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się (choćby pośrednie) przez Użytkowników w Serwisie treściami do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich.

 

8.7. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw związanych z transmitowaniem, udostępnianiem, publikowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem etc. określonych danych (w szczególności Plików), jak też za naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

IX. Polityka prywatności w Serwisie.

9.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu. Dane te są także przetwarzane na potrzeby realizacji płatności.Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika może mieć także miejsce lub być konieczne, w przypadku skierowania przez Użytkownika do Usługodawcy żądania przekazania określonych informacji. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. 

9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika. Usługodawca przykłada ogromną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników i powierzonych mu informacji. Polityka Usługodawcy nastawiona jest na zapewnienie możliwie największej poufności, co do danych osobowych Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.

9.3. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

9.4.1. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników, niezbędne do realizacji Usług:

a) imię i nazwisko,

b) numer ewidencyjny PESEL lub numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

c) adres zameldowania/zamieszkania,

d) adres do korespondencji,

e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego,

f) adres elektroniczny,

g) nr IP,

h) nr rachunku bankowego. 

 

9.4.2. Dane, o których mowa w pkt 9.4.1.  a-e wyżej, będą przetwarzane, o ile zostaną podane w toku procedury Rejestracji w adresie e-mail lub nazwie użytkownika bądź też w jakikolwiek inny sposób uwidocznione przez Użytkownika w ramach Serwisu, natomiast wszystkie dane o których mowa w pkt 9.4.1. wyżej mogą być przetwarzane w związku z wykupieniem usługi „VIP”. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, iż w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dane przez niego przekazane są prawdziwe i dotyczą jego osoby.

 

9.4.3. Zalecane jest, aby Użytkownicy w nazwie użytkownika oraz w adresie e-mail nie wskazywali swoich danych osobowych,

 

9.4.4. podawanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 

9.5.. Podanie danych osobowych może być konieczne, aby móc skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, w szczególności w przypadku chęci wzięcia udziału przez Użytkownika w konkursie lub ankiecie organizowanych w ramach Serwisu, jak też w przypadku wykupienia usługi „premium”. 

 

9.6. Usługodacwa może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu udostępniania, utrzymywania i świadczenia Usług, w celu marketingu swoich Usług, jak też w innych prawnie dopuszczalnych celach.

 

9.7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich, co w szczególności oznacza, iż jeśli dane osobowe zawarte są w nazwie użytkownika lub w adresie e-mail podanych w toku procedury Rejestracji, w razie żądania usunięcia tych danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do wskazania nowej nazwy użytkownika oraz nowego adresu e-mail. W przeciwnym wypadku Użytkownik nie będzie miał dostępu do Konta i nie będzie mógł korzystać z Usług.

9.5. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

9.6.1. Serwis www.filmyiseriale.net wykorzystuje i używa pliki "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie przez Serwis plików "cookies".

9.6.2. Oprogramowanie "cookies" nie służy ustalaniu danych osobowych Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość. Pliki "cookies" służą w szczególności ustalaniu i zapamiętywaniu preferencji Użytkownika w celu dostosowania zawartości Serwisu do tych preferencji, dostarczają dane statystyczne o ruchu Użytkowników, rozpoznają urządzenia Użytkowników, ich lokalizację, pozwalają na zapewnienie, że Konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną Nazwę Użytkownika i przyporządkowane mu Hasło, pozwalają wyświetlać strony internetowe w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkowników, dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie ustawień wybranych przez Użytkowników i personalizacja interfejsu, a także poprawienie konfiguracji określonych funkcjonalności Serwisu oraz optymalizację Usług świadczonych poprzez Serwis.

9.6.3. Pliki "cookies" nie są szkodliwe dla urządzenia końcowego Użytkownika i nie powodują zmian konfiguracyjnych na tych urządzeniach i na zainstalowanym na nich oprogramowaniu. Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować przeglądarkę tak, aby uniemożliwić przechowywanie plików "cookies" na dysku komputera. Szczegółowe informacje w tym zakresie są przekazywane przez dostarczycieli przeglądarek, zazwyczaj w zakładce "opcje internetowe" lub podobnej.

 

9.6.4. Stosowna zmiana w przeglądarce w zakresie plików "cookies" może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu lub z Serwisu jako takiego. Usługodawca w zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie i obsługę plików "cookies" na innych stronach internetowych, do których odsyłają linki umieszczone w ramach Serwisu.

9.7. Usługodawca informuje, że wskutek Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem, dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji, a także dane umieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu po rejestracji będą udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym stronę Serwisu. Na tej samej zasadzie zarejestrowany Użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.

9.8. Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

9.9. Użytkownik nie może ani w toku Rejestracji, ani korzystając z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu podawać danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich nie będących Użytkownikami, w szczególności Użytkownik nie może umieszczać danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich w nazwie Treści lub w Komentarzach. W razie naruszenia powyższego obowiązku Usługodacwa nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności względem podmiotów, których dane osobowe umieścił Użytkownik. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem, iż posiada zgodę uprawnionego na upublicznienie dotyczących go danych osobowych.  

9.10. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy przez adres pomoc.filmyiseriale.net

9.11. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

9.12. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

9.13. Usługodawca oświadcza i zapewnia, iż dane osobowe Użytkowników są:

-przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów i co do zasady nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku co celów, w jakich są przetwarzane,

- przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

9.14. Usługodawca w żadnej sytuacji (poza wyjątkami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa) nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Zabrania się podawania w/w danych przez Użytkowników.

9.14. Przekazując jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na ich przetwarzanie - teraz i w przyszłości - dla celów, o których mowa wyżej.

9.15. Użytkownicy mają bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

9.16. Usługodawca może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych, na co Użytkownik wyraża zgodę.

X. Płatności.

10.1. Użytkownik może wykupić dodatkową usługę, dzięki której uzyskuje dostęp do szybszego transferu treści oraz do niektórych treści, które dostępne są tylko za opłatą – usługa „premium”.

10.2. Rozliczenia transakcji usług „premium”, SMS, kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Systemu Cashbill. http://www.cashbill.eu/31/0/121/Regulamin-Systemu-Cashbill.html. Użytkownik, który zażąda dokonania rozliczenia za pomocą systemów płatności Cashbill, oświadcza niniejszym, iż wyraża tym samym zgodę na dokonywanie płatności za pośrednictwem Cashbill. W zakresie dopuszczalnym przez prawo Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie operatora płatności, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do operatora płatności w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu operatora płatności, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej http://www.cashbill.eu/170/Reklamacje.html. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn  leżących po stronie Usługodawcy Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę kierując w tym celu wiadomość pod adres pomoc.filmyiseriale.net

10.3. Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez Użytkownika usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN. 

10.4. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż operator płatności może z określonych względów rozwiązać umowę z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym lub wstrzymać usługi świadczone na rzecz Usługodawcy, co uniemożliwi Użytkownikom wykup usługi „premium”.  

 

10.5. Dokonanie opłaty wiąże się z obowiązkiem podania określonych danych osobowych operatorowi płatności lub Usługodawcy, w szczególności takich jak imię, nazwisko, nr rachunku bankowego.

 

10.6. Wykupienie Usługi Premium, które następuje za pośrednictwem SMS odbywa się według następującego schematu: 1) Użytkownik wysyła SMS na określony numer wpisując do niego określoną treść; 2) do Użytkownika wysyłany jest SMS zwrotny z kodem; 3) Użytkownik wpisuje kod w odpowiednim oknie w ramach Konta. Po wpisaniu kodu Konto użytkownika otrzymuje – na wykupiony okres – status „premium”. 

 

10.7. Usługa „premium” może być wykupiona na czas określony przy wyborze danej opcji przy zakupie usługi „premium”. Na potrzeby obliczania tego czasu przyjmuje się, iż przez dzień rozumie się 24 godziny, przez miesiąc 31 dni, zaś przez rok 365 dni. Naliczanie czasu trwania usługi „premium” rozpoczyna się od pierwszej sekundy po użyciu kodu. 

 

10.8. Usługodawca może także wprowadzić płatność w drodze innych instrumentów płatności. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, iż z niektórymi formami płatności mogą się wiązać wyższe opłaty ciążące na Usługodawcy.

 

XI. Postanowienia końcowe.

11.1. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

11.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników w drodze mailowej o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.

11.3. Użytkownik nie może przenieść praw, obowiązków lub wierzytelności wynikającej z umowy (Regulaminu) łączącej go z Usługodawcą na jakikolwiek podmiot trzeci – bez pisemnej zgody Usługodawcy.

 

11.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmian Regulaminu na stronie Serwisu. Dlatego Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z Serwisu po opublikowaniu zmian i nie wypowiedział umowy, oznacza to, że je zaakceptował. O ile pozostałe zapisy nie stanowią inaczej, zmieniony Regulamin wejdzie w życie automatycznie dwadzieścia jeden (21) dni po opublikowaniu zmian w Serwisie.

11.4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

11.5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

11.6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej zapoznanie się z nim oraz jego archiwizację.

Uwaga! Żaden z prezentowanych materiałów nie jest hostowany na serwerach filmyiseriale.net. Serwis udostępnia jedynie informacje o filmach oraz odnośniki do serwisów udostępniających zamieszczone materiały filmowe (mi. Megavideo, Youtube, Video Google, itp.), których użytkownicy potwierdzili, że posiadają prawa autorskie do udostępnianych przez siebie zasobów. Wszelkie roszczenia prawne należy kierować po adresem serwisów publikujących zamieszczone materiały. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i komentarze publikowane przez użytkowników.

Ta strona korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat blokowania plików cookies, zapoznaj się z naszą polityką cookie

Zalogowani mają lepiej!

Nasza strona oferuje wiele udogodnień, swoim zalogowanym użytkownikom.
Rejestracja jest darmowa i trwa kilka sekund.
Zarejestruj Się Już Dziś!